1 Peter

Notes on 1 Peter 1:4 (part 1)

Notes on 1 Peter 1:4 (part 1)

εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς Translation: into an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, that is kept in heaven for you, Grammatical, Lexical, and Syntactical Matters: 1. Two termination adjectives in 1…

Notes on 1 Peter 1:3 (part 2)

Notes on 1 Peter 1:3 (part 2)

Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι᾽ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν, Translation: Blessed be the God and Father of our Lord, Jesus Christ, who…

Notes on 1 Peter 1:3 (part 1)

Notes on 1 Peter 1:3 (part 1)

Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι᾽ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν, Translation: Blessed be the God and Father of our Lord, Jesus Christ, who…

Notes on 1 Peter 1:2 (part 2)

Notes on 1 Peter 1:2 (part 2)

κατὰ πρόγνωσιν θεοῦ πατρός, ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος, εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ·χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη. Translation: according to the foreknowledge of God the Father, by sanctification by the Spirit into obedience and sprinkling with the blood of…

Notes on 1 Peter 1:2 (part 1)

Notes on 1 Peter 1:2 (part 1)

κατὰ πρόγνωσιν θεοῦ πατρός, ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος, εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ·χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη. Translation: according to the foreknowledge of God the Father, by sanctification by the Spirit into obedience and sprinkling with the blood of…

Notes on 1 Peter 1:1 (part 2)

Notes on 1 Peter 1:1 (part 2)

Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας καὶ Βιθυνίας, Translation: Peter, an apostle of Jesus Christ, to the elect sojourners of the diaspora in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, Some Theological Notes: 1. ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις…

Notes on 1 Peter 1:1 (part 1)

Notes on 1 Peter 1:1 (part 1)

Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας καὶ Βιθυνίας, Translation: Peter, an apostle of Jesus Christ, to the elect sojourners of the diaspora in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, Grammatical, Lexical, and Syntactical Matters: 1.…